φιλολογικές σελίδες

[αρχική]  [αρχαία ελληνικά]  [έκθεση - έκφραση]  [λογοτεχνία]  [ιστορία]  [διάφορα]  [σύνδεσμοι]

ρήματα όπως δόθηκαν στις πανελλαδικές ως και το 2006

 

ΡΗΜΑΤΑ β΄ λυκείου

κατά χρονιά

ἔχομεν, κωλύουσι, ἀκούομεν, λαβεῖν, συνῆλθον, Ἐνθυμήθητι, ἐμέλησεν, ἐστράτευσε, καταστρέψαιτο, κατέστησεν, ἐκλιπόντες, ἔφυγον, ἤγομεν, ἐγενόμεθα, ἐκοινωνοῦμεν, εἰσὶν, ἔχουσιν, ἡγεῖται, ἔτυχον, ἐξέπεμψαν, ἀξιοῦντες, ὑπερέβαλεν, λαμβάνειν, οὖσαν: ποιεῖν, διελθεῖν, πράττειν, εἰπεῖν

 

 

ΡΗΜΑΤΑ γ΄ λυκείου

ὁμολογούμενος, πλεύσας, ἀπολεσάντων, ὑποστάς, κατένειμεν, ἀνέλαβεν, μετέστησεν, συνεχώρησαν, ἀποδοῦναι, ἔλαβον, οἶδ(α), δεδώκατε, δύνηται, αἱρῶνται, πείθωνται, ἐμμενόντων, ὁρῶ΅εν, γιγνώ΅εθα, ὠφελήσεσθαι, συνίστη΅ι, διενηνόχασιν, ἀποστείλαντες, ἐπηρώτων, λήψονται, ἀνελόντος, ἔφη, γιγνώσκων, ὁρῶ, νομίζουσι, κατέχειν

 

 

αλφαβητικά β΄ λυκείου

αλφαβητικά γ΄ λυκείου

ἀκούομεν,

ἀξιοῦντες,

ἤγομεν,

ὑπερέβαλεν,

ἐγενόμεθα,

ἔχουσιν,

ἔχομεν,

ἐκοινωνοῦμεν,

συνῆλθον,

διελθεῖν,

εἰσὶν,

οὖσαν,

ἡγεῖται,

Ἐνθυμήθητι,

κατέστησεν,

κωλύουσι,

λαμβάνειν,

λαβεῖν,

εἰπεῖν,

ἐκλιπόντες,

ἐμέλησεν,

ἐξέπεμψαν,

ποιεῖν,

πράττειν,

ἐστράτευσε,

καταστρέψαιτο,

ἔτυχον,

ἔφυγον,

αἱρῶνται

ἀνελόντος

ἀποδοῦναι

γιγνώ΅εθα

γιγνώσκων

δεδώκατε

δύνηται

ἐπηρώτων

κατέχειν

συνίστη΅ι

ὑποστάς

μετέστησεν

ἀνέλαβεν

ἔλαβον

λήψονται

ἐμμενόντων

κατένειμεν

νομίζουσι

ἀπολεσάντων

οἶδ(α)

ὁμολογούμενος

ὁρῶ΅εν

ὁρῶ

πείθωνται

πλεύσας

ἀποστείλαντες

συνεχώρησαν

διενηνόχασιν

ἔφη

ὠφελήσεσθαι

 

 επιμέλεια: Συμεωνίδης Βασίλης

Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας: Σάββατο, 03. Μαρτίου 2007

συνεργατικός δικτυακός τόπος με εκπαιδευτικό σκοπό και περιεχόμενο