φιλολογικές σελίδες

[αρχική]  [αρχαία ελληνικά]  [έκθεση - έκφραση]  [λογοτεχνία]  [ιστορία]  [διάφορα]  [σύνδεσμοι]

 

επαναληπτικό διαγώνισμα, ομηρική, αρχαϊκή εποχή (σελ. 76-97)

Ομάδα Α΄

Ερωτήσεις:

 

1.      Πότε εμφανίστηκε στον ελληνικό χώρο ο θεσμός της πόλης-κράτους; Ποιο είναι το περιεχόμενο της έννοιας αυτής; (αναφερθείτε στα «συστατικά στοιχεία», που αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της)

 

2.      Ποιο ήταν το κριτήριο διάκρισης των πολιτών στο αριστοκρατικό πολίτευμα και ποιο στο ολιγαρχικό; Ποιες κατηγορίες πολιτών ανήκουν στους ολίγους και τι επιδιώκουν;

 

3.      α) Να δώσετε σύντομα το περιεχόμενο των εξής λέξεων:

πλήθος  

στενοχωρία

αισυμνήτες

 

β) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Το σύστημα διάκρισης των κοινωνικών τάξεων των Αθηναίων από το Σόλωνα ονομάστηκε:

α. δημοκρατικό

β. τιμοκρατικό

γ. αριστοκρατικό

δ. τυραννικό    (μον. 2)

 

4.      Συμπληρώστε τα κενά: 

Ο όρος αποικισμός προέρχεται απ’ το ρήμα ......................... που σημαίνει ............................……… Η πόλη που έστελνε αποίκους στη νέα πόλη λεγόταν  .....................

Το ελληνικό αλφάβητο διαδόθηκε απ’ τους  ........................  στην Ιταλία κι έγινε στη συνέχεια το πρότυπο διαμόρφωσης του  ………………….. αλφαβήτου.

Η   ............................................... ήταν ένα νέο στρατιωτικό σώμα στο οποίο ανήκαν  όσοι πολίτες είχαν την οικονομική ευχέρεια να εξοπλίζονται μόνοι τους.     

 

 

5.      Σε ποια εποχή αναφέρεται τ’ αποσπάσματα (σχ. βιβλίο, σελ. 80); (δικαιολογήστε) Πώς ονομάζεται αυτός ο τύπος οικονομίας;

 

Έτσι σαν μίλησαν, απήδηξαν από τα’ αμάξια κάτω,/ δώσαν τα χέρια τους κι ορκίστηκαν πιστή φιλιά κι αγάπη./Τότε του Γλαύκου επαρασάλεψε ια φρένα ο γιος του Κρόνου,/ που τ’ άρματά του πήγε κι άλλαξε με του τρανού Διομήδη,/χρυσά με χάλκινα, εκατόβοδα μ’ εννιάβοδα μονάχα.

 

                  Εκείθε οι Αργίτες οι μακρόμαλλοι ψωνίζαν το κρασί τους,/ κι έδινε ποιος χαλκό, ποιος σίδερο στραφταλιστό, ποιος πάλε/ με βόδια ζωντανά του τ’ άλλαζε ποιος με βοδιώ τομάρια,/ ποιος και με σκλάβους, κι έτσι εχαίρουνταν πλούσιο τραπέζι πάντα.

 

 

6.      Οι τρεις βασικές επιδιώξεις της πόλης κράτους αποτελούσαν τροχοπέδη (=φρένο) για την οργάνωση του ελληνισμού σε ενιαίο κράτος; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

 

  

επαναληπτικό διαγώνισμα, ομηρική, αρχαϊκή εποχή (σελ. 76-97)

 

Ομάδα Β΄

   Ερωτήσεις:

 

1.     Τι  ήταν ο οίκος; Ποια εποχή χαρακτηρίζει; Πώς αντιμετώπιζαν την έλλειψη αγαθών στα πλαίσια του οίκου;

2.      Ποια αίτια συνέβαλαν στην ίδρυση των αποικιών κατά τον Β΄ ελληνικό αποικισμό ; (να επισημάνετε τα τέσσερα σημαντικότερα)

 

3.      α)  Να δώσετε σύντομα το περιεχόμενο των εξής λέξεων:

άριστοι 

αυτάρκεια

ισηγορία

β) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Το ελληνικό αλφάβητο :

α. προέκυψε από το φοινικικό αλφάβητο την αρχαϊκή εποχή

β. προέκυψε από την επαφή με τους Αιγύπτιους στα ομηρικά χρόνια

γ. προέκυψε από το φοινικικό αλφάβητο στα τέλη του 9ου αι. π. Χ.

δ. προέκυψε από τους Λατίνους στις αρχές του 8ου αι. π.Χ.

 

4.      Συμπληρώστε τα κενά: 

Τα πολιτεύματα που γνώρισαν οι ελληνικές πόλεις-κράτη (με τη σειρά εξέλιξής τους) ήταν:

1 βασιλεία               2 ...................             3 ................             4  ....................    5 ................     

Το σύστημα κατάταξης των πολιτών σε κατηγορίες ανάλογα με τα εισοδήματά τους ονομάστηκε .......................................................

Στη δημοκρατία  κυρίαρχο πολιτειακό όργανο είναι η «..................... ............................»

Η  τέχνη των ομηρικών χρόνων  ονομάστηκε συμβατικά απ’ τους ερευνητές ............................

 

5.      «Μόνο μέσα στις ελληνικές πόλεις  οι έννοιες του «πολίτη» και της «πολιτικής» απέκτησαν υπόσταση»: Να στηρίξετε την άποψη αυτή με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις.

 

6.      Με ποιο τρόπο η αύξηση του πλούτου οδήγησε στην εγκαθίδρυση τυραννικών καθεστώτων  στις ελληνικές πόλεις, όπως επισημαίνει ο Θουκυδίδης στο παρακάτω απόσπασμα (σχ. βιβλίο σελ. 94);

                       Όσο αύξανε η δύναμη της Ελλάδας, αύξανε ταυτόχρονα ο πλούτος της, πολύ περισσότερο από πριν, εγκαταστάθηκαν τυραννίδες στις περισσότερες πολιτείες (ενώ πριν υπήρχαν κληρονομικές βασιλείες με καθορισμένα προνόμια) και η Ελλάδα άρχισε ν’ αναπτύσσει το ναυτικό της και να στρέφεται περισσότερο προς τη θάλασσα.

                                                                                                          Θουκυδίδου, Α, 13

 

 

ερωτήσεις

 

1. Ποιες  είναι οι βασικές επιδιώξεις της πόλης –κράτους; Εξηγήστε  γιατί αυτές οι επιδιώξεις αποτελούν ταυτόχρονα και προϋποθέσεις ύπαρξης του θεσμού.

2. Ποια είναι η σημασία του θεσμού της  πόλης–κράτους (αρνητικά και θετικά στοιχεία)

3. Αίτια που συνέβαλαν στην ίδρυση των αποικιών (Β΄ Ελληνικός  αποικισμός)

4. Η εφεύρεση του νομίσματος-συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία.

5. Να  επισημάνετε τις διαφορές ανάμεσα στο αριστοκρατικό, το ολιγαρχικό και το τυραννικό πολίτευμα.

6. Ποιες  είναι οι βασικές επιδιώξεις της πόλης –κράτους; Εξηγήστε  γιατί αυτές οι επιδιώξεις αποτελούν ταυτόχρονα και προϋποθέσεις ύπαρξης του θεσμού.

7. Να δώσετε σύντομα το περιεχόμενο των εξής λέξεων:

άριστοι

πλήθος  

δημιουργοί

λααγέτης

επέτης

άστυ

 

9. Να δώσετε σύντομα το περιεχόμενο των εξής λέξεων:

άριστοι

πλήθος  

ισηγορία

τριηραρχία

γραμματικός

θρησκευτικός συγκρητισμός

 

10.    Ποιο μέτρο του Σόλωνα ανακούφισε τους φτωχούς Αθηναίους; τι γνωρίζετε γι’ αυτό το μέτρο;

 

11.  Το σύστημα διάκρισης των κοινωνικών τάξεων των Αθηναίων από το Σόλωνα ονομάστηκε:

            α. δημοκρατικό

            β. τιμοκρατικό

            γ. αριστοκρατικό

            δ. τυραννικό

12. Ο μετασχηματισμός της αθηναϊκής πολιτείας σε δημοκρατία ολοκληρώθηκε με τις μεταρρυθμίσεις  του:

            α. Δράκοντα

            β. Σόλωνα

            γ. Πεισίστρατου

            δ. Κλεισθένη

 

16.              Συμπληρώστε τα κενά: 

 

·                     Ο όρος αποικισμός προέρχεται απ’ το ρήμα ......................... που σημαίνει .............................. Η πόλη που έστελνε αποίκους στη νέα πόλη λεγόταν  .....................

·                     Το λατινικό αλφάβητο διαδόθηκε απ’ τους ........................στην Ιταλία.

·                     Η   ...............................................ήταν ένα νέο στρατιωτικό σώμα στο οποίο ανήκαν  όσοι πολίτες     ............................. .......................................................

17.              Συμπληρώστε τα κενά:

·                     Η ελληνική  αλφαβητική γραφή προέκυψε από το .......................... αλφάβητο.

·                     Οι πρώτες ελληνικές κοινωνίες  αποτέλεσαν .........................κράτη

·                     Κάθε φύλο διαρθρωνόταν (αποτελούνταν από) ....................., ..................... και ....................

 

 

 

 επιμέλεια: Χριστίνα Παπαγγελή

Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας: Τετάρτη, 25. Απριλίου 2007

συνεργατικός δικτυακός τόπος με εκπαιδευτικό σκοπό και περιεχόμενο