1  2  3

4  5  6 

7  8 9 

10 11 12

13 14 akr1

akr2 akr3 akr4

akr5 akr6 akr7

akr8 SAM 0581 SAM 0582

SAM 0583 SAM 0584 SAM 0586