Καταλήξεις ρημάτων: "με"/"μαι" και "τε"/ται"

Άσκηση πολλαπλής επιλογής

Διάλεξε την σωστή απάντηση.

Πρέπει να προσέχω όταν γράφω τις καταλήξεις των ρημάτων!

''-μαι'' ή ''-με''


- Χρησιμοποιώ την κατάληξη ''-μαι'' στην Παθητική Φωνή στο α' πρόσωπο ενικού του ενεστώτα, δηλαδή στο "εγώ".

πχ: Εγώ κόβο-μαι

- Χρησιμοποιώ την κατάληξη ''-με'' στην Ενεργητική Φωνή στο α' πρόσωπο πληθυντικού του ενεστώτα, δηλαδή στο "εμείς".

πχ: Εμείς κόβου-με


''-ται'' ή ''-τε''

- Χρησιμοποιώ την κατάληξη ''-ται'' στην Παθητική Φωνή στο γ' πρόσωπο ενικού του ενεστώτα, δηλαδή στο "αυτός, -ή, -ό".

πχ: Αυτός κόβε-ται

- Χρησιμοποιώ την κατάληξη ''-τε'' στην Ενεργητική Φωνή στο α' πρόσωπο πληθυντικού του ενεστώτα, δηλαδή στο "εσείς".

πχ: Εσείς κόβε-τε