Το βοηθητικά ρήματα "είμαι" και "έχω"

Συμπλήρωση Πίνακα

Κλίνε τα ρήματα "είμαι" και "έχω" στον ενεστώτα.
είμαιέχω
Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί
Εγώ
Εσύ
Αυτός
Εμείς
Εσείς
Αυτοί