Ενεργητική και Παθητική Φωνή (καταλήξεις "-μαι", "-με")

Συμπλήρωση Πίνακα

Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με τη κατάληξη -με ή -μαι.

Πότε βάζω "με" και πότε "μαι";


- Χρησιμοποιώ την κατάληξη ''-μαι'' στην Παθητική Φωνή στο α' πρόσωπο ενικού του ενεστώτα, δηλαδή στο "εγώ".

πχ: Εγώ κόβο-μαι

- Χρησιμοποιώ την κατάληξη ''-με'' στην Ενεργητική Φωνή στο α' πρόσωπο πληθυντικού του ενεστώτα, δηλαδή στο "εμείς".

πχ: Εμείς κόβου-με
Α) Έρχο να δού μαζί το παιχνίδι.
Β) Πήγα όλοι μαζί να δού ένα ποδήλατο για το οποίο ενδιαφέρο .
Γ) Επειδή εγώ ζαλίζο,θα ανέβου σιγά σιγά.
Δ) Συμφωνήσα με τη μαμά να κοιμά πιο αργά.
Ε) Θα εί απέναντι. Πρέπει να βρού και τους άλλους.