ΠΑΝ_ΕΠ_2021_Α1γ

Ο τελεστής διαμέρισης μπορεί να μας επιστρέψει ένα τμήμα μίας συμβολοσειράς ή μίας λίστας.
 

True