ΠΑΝ_2022_Α1ε

Η τιμή της λογικής έκφρασης x<1 and x>20 είναι πάντα False ανεξάρτητα από την τιμή της ακέραιας μεταβλητής x

True