ΠΑΝ_2020_Β1

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος της δυαδικής αναζήτησης που εφαρμόζεται σε λίστα, της οποίας τα στοιχεία είναι διατεταγμένα σε φθίνουσα σειρά (Πανελλαδικές 2020)
def binarySearch(array, key):
  first = 0
  last = ___              # 1
  pos = -1
  while first <= ___ and pos ==____ :  # 2, 3
    mid = (first + last)/2
    if array[mid] == key:
      ____= mid           # 4
    elif array[mid] < key:
      ___ = mid – 1         # 5
    else:
      ____=_____           # 6, 7
  return ____              # 8
Στο τμήμα προγράμματος υπάρχουν οκτώ (8) κενά, τα οποία έχουν αριθμηθεί και υπογραμμιστεί. Να πληκτρολογήσετε τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε το τμήμα προγράμματος να εκτελεί σωστά τη λειτουργία του. Πληκτρολογήστε με σειρά από το 1 έως το 8, βάζοντας κόμμα, χωρίς κενό ανάμεσα
len(array)-1,last,-1,pos,last,first,mid+1,pos