Λογικοί Τελεστές

You got 5 of 5 possible points.
Your score: 100%
Question 1

(3//2+5 == 6 ) or (14 % 3 - 2 //3 < 6)
 

Score: 1 of 1
Your answerChoiceScoreCorrect answer
Selected
True1
Should have chosen
False0

(3//2+5 == 6 ) or (14 % 3 - 2 //3 < 6) ή (1+5==6) or (2 - 0 <6) ή (6 == 6)  or (2<6) ή True or True ή True

Question 2

( 4 >= 4 / 4 ** 4 ) and ( 2 >= 2 * 2 / 2 ** 2)

Score: 1 of 1
Your answerChoiceScoreCorrect answer
Selected
True1
Should have chosen
False0

( 4 >= 4 / 4 ** 4 ) and ( 2 >= 2 * 2 / 2 ** 2) άρα ( 4 >= 0) and ( 2 >= 2 * 2 / 4) άρα (4>=0) and (2 >=1) άρα True and True άρα True

Σκέψου: 4 / 4 ** 4 είναι 4 / (αριθμός μεγαλύτερος του 4) άρα 0 ( στην Python 2.7)

Question 3

Για τις τιμές στις λογικές μεταβλητές ή εκφράσεις, Α=False, B=True, C=True,

να επιλέξετε τη απάντηση True ή False στην παρακάτω λογική πρόταση

not(A or B) and C

Score: 1 of 1
Your answerChoiceScoreCorrect answer
True0
Selected
False1
Should have chosen

not(A or B) and C = not(False or True) and True = notTrue and True = False and True = False

Question 4

(3 + 4 / 2**2  >= 4 ) and (5 * 2 -10 // 2 == 0)
 

Score: 1 of 1
Your answerChoiceScoreCorrect answer
True0
Selected
False1
Should have chosen

(3 + 4 / 2**2  >= 4 ) and (5 * 2 -10 // 2 == 0) ή (3+4/4>=4)  and (10-5==0) ή (4>=4) and (5==0) ή True and False ή False

Question 5

(2 + 2 ** 2 >= 2 * 3) and ( 3 * 2 - 2 // 3 == 6 ** 2 / 6)
 

Score: 1 of 1
Your answerChoiceScoreCorrect answer
Selected
True1
Should have chosen
False0

(2 + 2 ** 2 >= 2 * 3) and ( 3 * 2 - 2 // 3 == 6 ** 2 / 6) άρα (2 + 4 >= 6) and ( 6 - 0 == 36 / 6) άρα ( 6 >= 6) and (6 == 6) άρα True and True άρα True

τα πήγες καλά

 Δοκίμασε : Αριθμητικοί Τελεστές 

             ή    Συγκριτικοί Τελεστές

αν είσαι έτοιμος δοκίμασε: Όλοι οι Τελεστές