...αντιστοίχηση τύπων δεδομένων...

Σε ποιο τύπο δεδομένων στη γλώσσα προγραμματισμού Python αντιστοιχούν οι τιμές της αριστερής στήλης του παρακάτω πίνακα.Να συνδέσετε κατάλληλα τις τιμές της αριστερής στήλης με το σωστό τύπο δεδομένων της δεξιάς στήλη

SubquestionCorrect matchFeedback
-12int (ακέραιος)Υπάρχουν και αρνητικοί ακέραιοι
2.34float (κινητής υποδιαστολής)Οτιδήποτε με υποδιαστολή είναι float, ακόμα και το 2.0
'False'str (συμβολοσειρά)Είναι σε εισαγωγικά, άρα συμβολοσειρά και όχι λογική
Truebool (λογική)με κεφαλαία στην Python, η άλλη λογική τιμή είναι η False