για δοκίμασε τους τύπους δεδομένων...

Σε ποιο τύπο δεδομένων στη γλώσσα προγραμματισμού Python αντιστοιχούν οι τιμές της αριστερής στήλης του παρακάτω πίνακα. Να συνδέσετε κατάλληλα τις τιμές της αριστερής στήλης με το σωστό τύπο δεδομένων της δεξιάς στήλη

SubquestionCorrect matchFeedback
12.0/6float (κινητής υποδιαστολής)Η διαίρεση δίνει 2.0, που θεωρείται από την Python float και όχι ακέραιος
7/2int (ακέραιος)Η διαίρεση μεταξύ ακεραίων στην Python 2.7 δίνει ακέραιο αποτέλεσμα. Ακέραιοι θεωρούνται όσοι δεν έχουν κινητή υποδιαστολή. π.χ. ο 7.0 δε θεωρείται ακέραιος
'13'str (συμβολοσειρά)είναι σε εισαγωγικά, άρα συμβολοσειρά παρά το ότι φαίνεται σαν int