Τύποι δεδομένων

Τύποι δεδομένων

Σε ποιο τύπο δεδομένων στη γλώσσα προγραμματισμού Python 2.7 αντιστοιχούν οι τιμές της αριστερής στήλης του παρακάτω πίνακα.
Να συνδέσετε κατάλληλα τις τιμές της αριστερής στήλης με το σωστό τύπο δεδομένων της δεξιάς στήλης.

SubquestionCorrect matchFeedback
-13int (ακέραια)-13, Οι ακέραιοι είναι και οι αρνητικοί
34.65float(κινητής υποδιαστολής)34.65 κινητής υποδιαστολής, είναι δεκαδικός
raw_inputεντολήraw_input, εισάγουμε κείμενο σε μεταβλητές τύπου str
'input'string (συμβολοσειρά)'input', είναι σε εισαγωγικά, άρα συμβολοσειρά και όχι εντολή