... ακρίβεια διαίρεσης στην Python 2.7...

Έστω το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

a=20

b=19

mo=( ___  +____ )/2

print '  Ο μέσος όρος των αριθμών είναι: ', mo

Για την Python 2.7, Τι θα επιλέγατε για να υπολογιστεί με ακρίβεια ο μέσος όρος, δλαδή 19.5 και όχι 19;

mo=( a + b )/2

mo=float(mo)

mo=( a + b)/2

mo=float(a + b )/2