τυχαίο δεκαδικό από το 0 έως το 1

import random

print ____________

ποια εντολή θα ακολουθήσει για να εμφανίσετε ένα τυχαίο δεκαδικό από το 0 έως το 1;

random.random()