πόσοι από 10 τυχαίους αριθμούς έχουν την τιμή 5

import random

pl5=0

for i in range(10):

    a=random.randint(1,5)

    ___________ :

       pl5+=pl5

print pl5

ποια εντολή λείπει, ώστε να υπολογίσετε πόσοι από τους 10 τυχαίους αριθμούς (από το 1 έως ΚΑΙ το 5) έχουν την τιμή 5. Πληκτρολογήστε την

if a==5