χμμ...random.randrange(2,3) και random.randint(2,2)

τι θα εμφανίζει το παρακάτω πρόγραμμα;

import random

for i in range(10):

    a=random.randrange(2,3)

    b=random.randint(2,2)

    c=a-b

    print c

 

0 και 1

δέκα μηδενικά

τυχαίους αριθμούς, δεν μπορεί να απαντηθεί