...ύποπτη...while i>0...σε for;

Μπορεί να μετατραπεί η παρακάτω while σε ισοδύναμη for;

i=4

while i>0:

    i=i-1

    print i

 

for i in range(3,-1,-1):

    print i

Με τίποτα!

for i in range(4,0,-1):

    print i