Συμβολοσειρές a[4]+a[5]

a='Python'
print a[4]+a[5]
τι θα εμφανίσει η εντολή

'ho'

'off'

'on'