Συμβολοσειρές...παλινδρομική

Να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει μια λέξη και θα ελέγχει αν είναι παλινδρομική (καρκινική), δηλαδή αν διαβάζεται το ίδιο και αντίστροφα, για παράδειγμα radar, madam. Συμπληρώστε την if word = raw_input('δώσε μια λέξη: ') palindrome = True
N = len(word)
i = 0
while i<N/2 and palindrome :
    if ______________ :
        palindrome = False
    i += 1
print palindrome

word[i] != word[N-i-1]

word[i] != word[N + i +1]

word[i] == word[N-i-1]