να μην είναι ο βαθμός από 1 έως και 20 ...

Ποιος κώδικας είναι ισοδύναμος με τον παρακάτω κώδικα:

if vath>=1 and vath <=20:

    print 'δεκτή βαθμολογία'

else:

    print 'Δεν είναι δεκτός ο βαθμός'

if vath>=1 and vath <=20:

    print 'δεκτή βαθμολογία'

if vath<1 or not( vath>20):

    print 'Δεν είναι δεκτός ο βαθμός'

if vath>=1 and vath <=20:

    print 'δεκτή βαθμολογία'

if vath<1 or vath>20:

    print 'Δεν είναι δεκτός ο βαθμός'

if vath>=1 and vath <=20:

    print 'δεκτή βαθμολογία'

if vath<1 and vath>20:

    print 'Δεν είναι δεκτός ο βαθμός'