ΠΑΝ_2017_Α3γ 'abc'*2

Να πληκτρολογήσετε το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη μετά την εκτέλεση της εντολής:(Πανελλαδικές 2017)

a= "abc"

print a * 2

Παρατήρηση γράψτε ότι ακριβώς εμφανίζεται (χωρίς κενά-εισαγωγικά)

abcabc