ΠΑΝ_2018_Αδ append

Η μέθοδος λίστας L.append(object). όπου L το όνομα της λίστας χρησιμοποιείται για προσθήκη του στοιχείου object στο τέλος της λίστας(Πανελλαδικές 2018)

True