ΠΑΝ_2018_Β1 ζεύγη τιμών

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python: (Πανελλαδικές 2018) Να πληκτρολογήσετε τα ζεύγη των τιμών i, j με τη σειρά που εμφανίζονται στην οθόνη με την εντολή print κατά την εκτέλεσή του. Πληκτρολογήστε τα με κόμμα μεταξύ τους χωρίς να αφήσετε κενά
  for i in range( 15, 5, -5 ):
      for j in range( 2, 10, 4):
          print i. j
15,2,15,6,10,2,10,6