ΠΑΝ_2019_Α4 1 μέχρι και 20

Σε μια μεταβλητή τύπου ακεραίου (int) με όνομα x αποθηκεύεται η βαθμολογία ενός μαθητή. Οι επιτρεπτές τιμές είναι από 1 μέχρι και 20. Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις ελέγχει αυτή τη συνθήκη (Πανελλαδικές 2019)

( x > = 1 ) or ( x < = 20 )

( x > = 1 ) and ( x < = 20 )

(x < = 1) and ( x > = 20 )

( x < = 1 ) or ( x < = 20 )