Β_Λ print L[0]

L=[3, 5, 8, 13, 21, 34]

Τι θα εμφανίσει η εντολή: print L[0]

0

34

3