ΠΑΝ_ΥΠ_2017_Α1δ

Οι μεταβλητές που έχουν οριστεί μέσα στο σώμα μιας συνάρτησης, έχουν τοπική εμβέλεια

(Υπολειπόμενες Πανελλαδικές 2017)

True