ΠΑΝ_ΕΠ_2019_Β2

Δίνεται το παρακάτω τμήμα του προγράμματος Python: (Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2019)

i = 0

p = 1

prod = 1

while i < 8:

        if   i < = 5:

                p = 2

        else:

                p = 1

        prod = prod * p

        i = i + 2   

Επίσης δίνεται ο παρακάτω πίνακας τιμών στον οποίο έχουν συμπληρωθεί κάποια κενά. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών στα κενά εκτελώντας τις εντολές του τμήματος προγράμματος. Να προσθέσετε στον πίνακα όσες γραμμές είναι απαραίτητες.

  i prod p
Αρχικά 0 1 1
1η επανάληψη ... ... 2
... ... ... ...

Για το quiz γράψτε τις δύο τιμές που λείπουν από την 1η επανάληψη, συνεχίζοντας με τις υπόλοιπες τριάδες τιμών. Διαχωρίστε τες με κόμμα χωρίς κενά

 

2,2,4,4,2,6,8,2,8,8,1