Τ.Ε.Μ. 3 Δρ8_1

Τι θα εμφανίσει στο διερμηνευτή;

a = 2

print type (a)

<type 'int'>

<type 'str'>

<type 'a'>