Σ.Μ.3 Λογικές εκφράσεις 1

Πληκτρολογήστε για True Τ και για False F (με λατινικούς χαρακτήρες)

23 == 23

34 != 45

56 <= 12

Πληκτρολογήστε τις τρεις λογικές απαντήσεις. Διαχωρίστε με κόμμα χωρίς κενό

T,T,F