Τ.Ε.Μ. 4 Δρ1

Τι θα εμφανιστεί;

x = 0

print 'x=', x

x + = 1

x = x + 1

x = x - 1  

x - = 1

print 'x=', x

Πληκτρολογήστε τις απαντήσεις. Διαχωρίστε τις δύο απαντήσεις με κόμμα χωρίς κενά

x=0,x=0