Τ.Ε.Μ. 4 Δρ11α

Για τον παρακάτω κώδικα, πληκτρολογήστε πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή print

for i in range(0, 2):

        for m in range(0, 3):

                for s in range(0, 4):

                        print h, m, s

24