Τ.Ε.Μ Κεφ 4 Δρ18c

Πληκτρολογήστε αυτά που λείπουν ώστε να είναι ισοδύναμα τα προγράμματα (διαχωρίστε με κόμμα χωρίς κενά)

for i in range(100, 51, -2):

        print i * i

i =   (1) 

while  i    (2)     (3) :

        print i * i

        i - =   (4) 

100,>,51,2