Τ.Ε.Μ Κεφ 4 Δρ18e

Επιλέξτε τον ισοδύναμο κώδικα, με το παρακάτω:

for x in range(3, 10, 2):

        print x

x =  3

while  x  <= 11:

      print x

      x = x + 2

x =  3

while  x  < 10:

        x = x + 2

        print x

x =  1

while  x  <=  7 :

        x = x + 2

        print x