Τ.Ε.Μ. 4 Δρ25a

Το παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει ένα ποσό σε ευρώ και το μετατρέπει σε λίρες Αγγλίας (δεχόμαστε ότι 1 ευρώ = 0.85 Λίρες)

euro = float(input("ποσό σε ευρώ"))

lires = _____________

print "Τα ", euro, " ευρώ είναι  ", lires, " λίρες"

Επιλέξτε το κενό που λείπει, για να υπολογιστεί σωστά η μετατροπή

lires = 0.85 / euro

lires = euro / 0.85

lires = 0.85 * euro