Σ.Μ.4 δομή επιλογής

Αντιστοιχήστε

SubquestionCorrect matchFeedback
Απλή δομή επιλογήςif συνθήκη: εντολές
Σύνθετη δομή επιλογήςif συνθήκη: εντολές 1 else: εντολές 2
Πολλαπλή δομή επιλογήςif συνθήκη 1: εντολές 1 elif συνθήκη 2: εντολές 2 ..... else: εντολές ν
Εμφωλευμένη δομή επιλογήςif συνθήκη1: if συνθήκη2: εντολές 2 else: εντολες 3 else: εντολές 4