Σ.Μ.7 χαρακτηριστικά υποπρογράμματος γ

Προσπαθούμε κάθε υποπρόγραμμα να είναι όσο το δυνατό πιο εξαρτώμενο από το ίδιο το πρόγραμμα για το οποίο υλοποιήθηκε

Αυτό μας προφυλλάσει από λάθη και επιτρέπει τη χρήση και από άλλα προγράμματα

False