Σ.Μ.7 print b.append...

τι θα εμφανίσει;

b = ['a', 'b', 'c', 'd']

print b.append('e')
 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

['a', 'b', 'c', 'd']

None