Σ.Μ.7 b λίστα μόνιμη αλλαγή...ή όχι;

τι θα εμφανιστεί;

def changeme(mylist):

        mylist=[1, 2, 3, 4]

        print "Τιμές μέσα στη συνάρτηση:", mylist

        return mylist

mylist = [10, 20, 30]

listB=changeme(mylist)

print "Τιμές έξω από τη συνάρτηση:", listB

τιμές μέσα στη συνάρτηση: [10, 20, 30]

τιμές έξω από τη συνάρτηση: [1, 2, 3, 4]

τιμές μέσα στη συνάρτηση: [1, 2, 3, 4]

τιμές έξω από τη συνάρτηση: [1, 2, 3, 4]

τιμές μέσα στη συνάρτηση: [1, 2, 3, 4]

τιμές έξω από τη συνάρτηση: [10, 20, 30]