Σ.Μ. Κεφ8 '1000'<'2'

Ποια είναι η λογική τιμή της έκφρασης:

'1000' < '2'

True