Σ.Μ. Κεφ8 trimSpaces

Τι θα εμφανίσει ο παρακάτω κώδικας σε Python;

de trimSpaces(sentence):

        result = ''

        for char in sentence:

                if char != '':

                       result + = char

phrase = 'Καλή επιτυχία στις εξετάσεις'

print trimSpaces(phrase)

'   ' τίποτα, δηλαδή τρία κενά

Καλήεπιτυχίαστιςεξετάσεις

Καλή Επιτυχία Στις Εξετάσεις

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ