Σ.Μ. Κεφ8 word_vowels

Τι επιστρέφει η παρακάτω συνάρτηση στην Python:

def vowels(word):

        vowels = 'AEIOUaeiou'

        word_vowels=''

        for letter in word:

                if letter in vowels:

                       word_vowels + = letter

        return word_vowels

την ίδια τη συμβολοσειρά μόνο με τα φωνήνετά της

τη ίδια τη συμβολοσειρά χωρίς τα φωνήεντα

Τη συμβολοσειρά σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ

τον αριθμό φωνηέντων που έχει μια συμβολοσειρά