καλό εεε!!!

τι θα εμφανίσει;

for i in range(5):

      print ' καλό ' ,

print 'εεεεεε!!'

καλό  

καλό  

καλό  

καλό  

καλό  

εεεεεε!!

 

error

καλό   καλό   καλό   καλό   καλό  εεεεεε!!