2020 ΘΕΜΑ Δ

2020 ΘΕΜΑ Δ

# 2020 ΘΕΜΑ Δ
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding: cp1253 -*-
 
L1=['α','δ','γ','β','δ','γ','β','α','δ','γ','β','δ','γ','β','α']
ON=[]
SV=[]
for i in range(20):      # Δ1α
  name=raw_input('Δώσε το όνομα:')
  ON.append(name)
  s=0
  for i in range(15):    # Δ1β
    ap=raw_input('Απάντηση στην '+str(i+1)+'η ερώτηση;')
    if ap==L1[i]:
      s+=3
    elif ap!=L1[i] and ap!='ε':
      s-=1
  SV.append(s)
s=0              # Δ2
for v in SV:
  s+=v
mo=s/20.0           # εύρεση μέσου όρου
for i in range(20):             
  if SV[i]>=mo:
    print ON[i]
 
N=20              # Δ3
for i in range(N-1):    # φθίνουσα ταξινόμηση
  for j in range(N-1,i,-1):
    if SV[j]>SV[j-1]:
      SV[j],SV[j-1]=SV[j-1],SV[j]
      ON[j],ON[j-1]=ON[j-1],ON[j]
for i in range(3):     # οι 3 πρώτοι έχουν την υψηλότερη
  print 'Υψηλότερη βαθμολογία:',ON[i]
2020 ΘΕΜΑ Δ