2020 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ

2020 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ

# 2020 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ 
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding: cp1253 -*-
 
pl=0
max=0
for i in range(25,30):
  esoda=0
  print '--Δώσε τις πινακίδες στις', i,'Νοεμβρίου--'
  pin=raw_input('Δώσε πινακίδα:')
  while pin!='ΤΕΛΟΣ':
    if pin[:3]=='ΤΑΑ' or pin[:3]=='ΔΟΚ' or pin[:3]=='KYA':
      print 'Το όχημα με πινακίδα:',pin, 'εξαιρειται'
      pl+=1
    else:
      if i%2==0:
        if int(pin[-1])%2==1:
          print 'Πρόστιμο,ζυγές μέρες, μονή πινακίδα '
          esoda+=100
      else:
        if int(pin[-1])%2==0:
          print 'Πρόστιμο,μονές μέρες, ζυγή πινακίδα'
          esoda+=100
    pin=raw_input('Δώσε πινακίδα:')
  print 'Στις',i,'Νοεμβρίου έσοδα από πρόστιμα ειναι:', esoda
  if esoda>max:
    max=esoda
    day=i
print 'Τα περισσότερα έσοδα :', max, 'στις', day,'Νοεμβρίου'
print 'Πλήθος οχημάτων που εξαιρέθηκαν του μέτρου:', pl
2020 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ