2020 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ

2020 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ

# 2020 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ 
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding: cp1253 -*-
 
def FTH(NAME,VATH):
  N=len(NAME)
  for i in range(N-1):
    for j in range(N-1,i,-1):
      if VATH[j]>VATH[j-1]:
        VATH[j],VATH[j-1]=VATH[j-1],VATH[j]
        NAME[j],NAME[j-1]=NAME[j-1],NAME[j]
  return
 
NAME=[]
VATH=[]
for i in range(200):
  n=raw_input('Δώσε όνομα:')
  NAME.append(n)
  s=0
  for j in range(4):
    v=input('Δώσε βαθμό '+str(j+1)+'ου κριτή για τον '+n+':')
    while v<1 or v>100:
      v=input('Λάθος ξαναδώσε βαθμό 1-100')
    s+=v
  VATH.append(s)
FTH(NAME,VATH)
s=0.0
pl=0.0
for i in range(200):
  if (i<=49) or (i>49 and VATH[i]==VATH[49]):
    print 'Προκρίνεται:',NAME[i]
    s+=VATH[i]
    pl+=1
mo=s/pl
print 'Μέσος όρος προκριθέντων:', mo
pl3=0.0
for i in range(200):
  if VATH[i]>300:
    pl3+=1
pos=pl3/200.0*100
print pos
print 'Ποσοστό με βαθμολογία πάνω από 300',pos,'%'
2020 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ