2022 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ

2022 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ

# 2022 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding:cp1253 -*-
#-----------------------------------------------------------------
# Δημιουργήστε κενό αρχείο στο σημειωματάριο 
# με τα παρακάτω στοιχεία ως παράδειγμα
# (χωρίς τα εισαγωγικά)
# Αποθηκεύστε το ως apot.txt στον ίδιο φάκελο 
# που θα αποθηκευτεί το αρχείο με τον 
# παρακάτω κώδικα της Python
'''
ΑΘΗ2532
78
ΘΕΣ1984
72
ΘΕΣ4321
92
ΘΕΣ2332
80
ΓΙΑ4534
87
ΣΕΡ8675
98
ΛΑΡ2467
86
ΙΩΑ2344
58
ΘΕΣ1234
100
'''
#-----------------------------------------------------------------
KOD=[]
BAT=[]
f=open('apot.txt','r')
pl=0
for line in f:
  pl+=1
  if pl%2==1:
    KOD.append(line)
  else:
    BAT.append(int(line))
f.close()
 
s=0.0
pl=0.0
for i in range(len(KOD)):
  if 'ΘΕΣ' in KOD[i]:
    pl+=1
    s+=BAT[i]
 
KOD_PRO=[]
BAT_PRO=[]
for i in range(len(BAT)):
  if BAT[i]>70:
    KOD_PRO.append(KOD[i])
    BAT_PRO.append(BAT[i])
 
N=len(BAT_PRO)
for i in range(N-1):
  for j in range(N-1,i,-1):
    if BAT_PRO[j]<BAT_PRO[j-1]:
      BAT_PRO[j],BAT_PRO[j-1]=BAT_PRO[j-1],BAT_PRO[j]
      KOD_PRO[j],KOD_PRO[j-1]=KOD_PRO[j-1],KOD_PRO[j]
for i in range(N):
  print KOD_PRO[i],BAT_PRO[i]
2022 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ