2017 Υπολειπόμενες ΘΕΜΑ Γ

2017 Υπολειπόμενες ΘΕΜΑ Γ

# 2017 Υπολειπόμενες ΘΕΜΑ Γ 
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding: cp1253 -*-
 
pl=0    # πλήθος μαθητών με γραπτή>προφορική
s_gr=0.0  # άθροισμα γραπτής
s_pr=0.0  # άθροισμα προφορικής
for i in range(50):  # Γ1
  on=raw_input('Δώσε ονοματεπώνυμο:')
  pr=input('Δώσε προφορική βαθμολογία:')
  gr=input('Δώσε γραπτή βαθμολογία:')
  if pr+gr>19.5:   # Γ2
    print on,' προφορική+γραπτή πάνω απο 19.5'
  if gr>pr:     # Γ3
    pl+=1
  s_gr+=gr
  s_pr+=pr
mo_gr=s_gr/50.0    # Γ4
mo_pr=s_pr/50.0
print 'Μέσος όρος γραπτής:', mo_gr
print 'Μέσος όρος προφορικής:', mo_pr
2017 Υπολειπόμενες ΘΕΜΑ Γ