2017 Υπολειπόμενες ΘΕΜΑ Δ

2017 Υπολειπόμενες ΘΕΜΑ Δ

# 2017 Υπολειπόμενες ΘΕΜΑ Δ 
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding: cp1253 -*-
 
PAR=[]
S_P=[]
par=raw_input('Δώσε τον τίτλο της παράστασης:')   # Δ1
while par!='TELOS':
  PAR.append(par)
  theates=int(input('Δώσε θεατές για την παράσταση '+par+':'))
  S_P.append(theates)
  par=raw_input('Δώσε τον επόμενο τίτλο:')
 
max=0     # αρχικοποίηση max
s=0.0     # άθροισμα θεατών
epid=0     # άθροισμα επιδοτήσεων
# Τα Δ2,Δ3,Δ4 μπορούν να γίνουν σε μία for
for i in range(len(S_P)): 
  if S_P[i]>max:     # Δ2
    max=S_P[i]
    max_par=PAR[i]
 
  s+=S_P[i]        # Δ3
  if S_P[i]>=1000:    # Δ4
    epid+=10000
  else:
    epid+=5000
 
print ' Η παράσταση με τους περισσότερους θεατές \
     ειναι η', max_par
mo=s/len(S_P)    
# Υπάρχει τουλάχιστον μία παράσταση,
# άρα δε χρειάζεται if len(S_P)!=0
print 'Συνολική επιδότηση', epid  
2017 Υπολειπόμενες ΘΕΜΑ Δ