2019 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ

2019 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ

# 2019 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding: cp1253 -*-
plir=0 # Πλήθος ημερών με πληρότητα
s=0.0 # Σύνολο κατειλειμμένων
dom_kat=0 # Κατειλημμένα δωμάτια
for i in range(100):
  anax=input('Δώσε τις αναχωρήσεις:')
  while anax>dom_kat:
    anax=input('Λάθος Ξαναδώσε τις αναχωρήσεις:')
  dom_kat-=anax
 
  afix=input('Δώσε πλήθος αφίξεων:')
  while afix>50-dom_kat:
    afix=input('Λάθος ξαναδώσε πλήθος αφίξεων:')
  dom_kat+=afix
  if dom_kat==50:
    plir+=1
  s+=dom_kat
mo=s/100.0
print 'Πλήθος ημερών με πληρότητα:', plir
print 'Mέση πληρότητα:',mo
print 'Συνολικά έσοδα:', s*80
2019 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ